رونمایی از تیزر "انزوا" در هنگام تعقیب یک زن باعث مرگ او می