آماده سازی از 9 شهرستان برای شرکت در یک کنفرانس سرمایه گذاری در سمنان