مانند کلید "شفر" و "ثبات" که قسمت که در آن او به نظر می رسد !