دانشور: ایمان بدون استدلال ارزش نمی دانم/ محدوده: ایمان و اسلام و خدا نیست