ایران: دولت جدید آمریکا مهارت خاص در جیب بری از ثروت منطقه و مردم شب زنده داری وجود دارد در حضور یک میلیون نفر در چهل و پیام جدی به توطئه ها در منطقه است.