شرکت Ivee aslih ، هفتم دستگاه های کنترل از طریق فرمان های صوتی, کاپیتان.