یک میلیون نفر در چهل و پیام جدی به توطئه ها در منطقه است.