مردم بحرین امروز هزاران نفر از تظاهرکنندگان برگزار شد