واعظ: "سپنتا نیکنام" را می توان مورد استفاده قرار گیرد