برادر مرحوم به اشتراک گذاری: برادر من همان است که حلق آویز شده است