نشست کارشناسان به بررسی طرح و نقش و رنگ در پارچه های صفوی