ناتو: حکومت طالبان در پاکستان به شمار یک چالش مهم برای صلح در افغانستان