در بیست و دوم متخصص "فلسطین از افق آینده" مطرح شد: سوال از رفتن ظرفیت هوا با فک و سقوط جنگده های اسرائیل