روابط تجاری و اقتصادی بهترین گزینه برای رسیدن به صلح جهانی