این شکست سنگین نماینده امارات متحده عربی در گروه یک ذوب آهن