۱۴ روز در شبیه سازی فضا است. میلیون دلار تماس بگیرید