دشوار است برای ارتباط برقرار کردن با andalen است ؟ /چرا کسی هستی و از خانه مناسب است ؟ /لیبرال به دنبال رضا شاه/علت اصلی بحران های بانک مرکزی است که مردم /امنیت و تسلط منطقه ای از ایران