نقش تلهâ € Œتئاتر Â"دام موشÂ" Hassan fathy در شبکه ۴