روایت خالق کوچک | چوبی پینوکیو دوباره زنده می شود.