تمرکز بر روی re-تابش در مورد نیاز به اصلاح سیستم بانکی در کشور