طرح دعوی در دادگاه در برابر سازندگان "قرعه کشی" از جشنواره فجر