علیپور: بازی خیلی سخت بود/ امیدوارم در این تیم هنوز موفق باشد