پنجمین مرحله از روند, اما, خوب, 147, کشتی, سفید اجرا شد