سردار شریف: سیم برای حفظ فشار بر دولت برای گرفتن امتیاز نیست/ نگاه آزبورن هیچ