برج حمام و غیره. نمونه موفق دیپلماسی چند جانبه است