شافر: هر اشتباه ما بازی راحتی وجود دارد مقدار زیادی از فرصت ها برای ما