سپنتا نیکنام می تواند در جلسات شورای شهر با داشتن پایین تر