بازدید برای ۵۰۰% افزایش فروش سلاح از انگلیس به عربستان سعودی از آغاز جنگ