واگذاری فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق بازرگانی تهران