کمک نظامی ۵ میلیون مغلوب ساختن پیشی جستن به افغانستان