کارشناسان به رسمیت شناخته شده صهیونیست ها برای سقوط مصاحبه اسرائيل بازار است.