شکل بینâ € Œالمللی وسایل نقلیه و قطعات یدکی گرگان افتتاح شد