بودن طولانی frainds دلیل تاخیر در عرضه شرکت ها در SME/ برخی از شرکتهای کوچک و متوسط شفاف نیست