مرفاوی:, ثبات, برج جوزا می رود که برای صعود نمی کنیم