در ادامه این برنامه از مخالفان ذخیره می شود محمود احمدی نژاد