رشد 12% گردشگری در 10 ماه از سال/سهم 60 درصد و متوسط کالا در سبد کالاهای وارداتی