واعظ: در حال حاضر نیکنام می توان در این منطقه است.