توضیحات دادستان تهران در مورد بازداشت این متهم از اعضای شبکه جاسوسی