ناتو جنگ ادامه جنگ شوری سابق/ پارلمان افغانستان تنها 30 درصد از مردم نمایندگی