در این مکالمه تلفنی از رئیس جمهور بود که این سیستم بهترین