انگیزه ارتش در کنار قلعه ... / مقدماتی جام جهانی به قهرمانی پرسپولیس ختم شود ؟