. پس از صرفه جویی در برخی از بازیگر معروف در حمایت از جادوگر