مردم از رسانه ها در مورد پیش نویس قانون رسانه ها و کشور دیدگاه های خود را یاد بگیرند