بطحایی: نقشه راه حذف کنکور تا چند هفته دیگر تدوین می شود