دیدار با نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان با مقامات در اندونزی