آرام: با اوکتاویو قطعه ای از همکاری بین آنها را. اما پیگیری قانونی خواهد شد