صلح بین مردم و با مردم که زندگی می کنند / قدرت در قیامت است که همه گناه از جامعه می تواند انجام دهد.