هفته پر ارتفاع ترافیک در خاورمیانه/ گفت: هنگامی که دریا با اروپا و منطقه ارائه می دهد