ویشکا آسایش حامد بهداد در پشت صحنه فیلمبرداری فیلم "rogue"