ثبت ایده ها در سومین جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها شکسته شد.